Visa Checkout服务条款

重要信息:请仔细阅读以下VISA CHECKOUT服务条款(“本条款”)。Visa Checkout是Visa此前提供的名为V.me的服务的新名称,在一段时间内,这两个名称可能同时使用。您一旦创建Visa Chekcout账户、使用Visa Checkout,或单击“我接受”按钮或有关使用Visa Checkout的同等功效的指示键,则表示您确定已经理解并同意本条款的全部内容,本条款取代此前有关V.me by Visa和Visa Checkout所有条款。